Giới thiệu

Công ty là nơi tập hợp các Chuyên gia có năng lực, giàu kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo về hệ thống, công cụ quản lý và cải tiền năng suất chất lượng, quản trị doanh nghiệp.

Thông qua công tác đào tạo, giúp các tổ chức, doanh nghiệp cải thiện được công tác quản trị của mình một cách hiệu lực và hiệu quả về: quản trị nguyên vật liệu đầu vào, quản trị sản xuất, quản trị khách hàng, phân tích và cắt giảm các hoạt động thừa, giảm lãng phí,… nhờ đó, góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.
Hoạt động đào tạo chủ yếu thực hiện theo nhu cầu cụ thể của khách hàng, do vậy, được thiết kế chương trình đào tạo riêng, thích hợp nhất trong từng trường hợp cụ thể, qua các bước cơ bản sau:

  • Bước 1: Khảo sát, hiểu rõ nhu cầu đào tạo của khách hàng
  • Bước 2: Thiết kế chương trình đào tạo gửi đến khách hàng
  • Bước 3: Hai bên xem xét, góp ý điều chỉnh, chấp thuận.
  • Bước 4: Thực hiện đào tạo tại khách hàng hoặc Công ty
  • Bước 5: Chấm điểm, đánh giá bài thu hoạch, kiểm tra, ra kết quả học tập, cấp Giấy chứng nhận (nếu có)
  • Bước 6: Xem xét, đánh giá, cải tiến quá trình đào tạo đã thực hiện (kể cả thu nhận ý kiến phản hồi của khách hàng).