DANH MỤC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

VỀ: HỆ THỐNG, CÔNG CỤ, KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH MỤC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

VỀ: HỆ THỐNG, CÔNG CỤ, KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

 

TT

Tên khóa đào tạo

Mã số đào tạo

Thời lượng dự kiến

Học phí dự kiến (mỗi khóa học)

A.

CÁC KHÓA HỌC VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ

1.

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001, ISO 13485, ISO 29001, IATF 16949, …

1.1

Giới thiệu về Chất lượng và hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 (chung)

IBTC.QMS-01

02 ngày

Theo thỏa thuận

1.2

Giới thiệu về Chất lượng và hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 trong Doanh nghiệp (sản xuất và/hoặc dịch vụ)

IBTC.QMS-02

02 ngày

 

1.3

Giới thiệu về Chất lượng và hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 trong Tổ chức giáo dục

IBTC.QMS-03

02 ngày

 

1.4

Giới thiệu về Chất lượng và hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 trong Cơ quan hành chính

IBTC.QMS-04

02 ngày

 

1.5

Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trong các cơ sở sản xuất ô tô và cung ứng dịch vụ liên quan theo IATF 16949

IBTC.QMS-05

02 ngày

 

1.6

Hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng - áp dụng tại các cơ sở cung cấp dụng cụ y tế và dịch vụ liên quan theo ISO 13485

IBTC.QMS-06

02 ngày

 

1.7

Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong ngành công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên theo ISO/TS 29001

IBTC.QMS-07

02 ngày

 

1.8

Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 (hoặc IATF 16949, hoặc ISO 13485, hoặc ISO/TS 29001)

IBTC.QMS-08

03 ngày

 

1.9

Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý tích hợp (IMS) : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ ISO 45001, …. (hoặc HACCP / ISO 22000, ISO 9001) & ISO/IEC 17025,…

IBTC.QMS-09

03 - 05 ngày

 

1.10

Đào tạo, hướng dẫn chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015

IBTC.QMS-10

02 ngày

 

1.11

Phương pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

IBTC.QMS-11

02 ngày

 

1.12

Quản trị doanh nghiệp theo định hướng chất lượng và phát triển bền vững (Quản trị chất lượng, ISO 9001, ISO 9004,…)

IBTC.QMS-12

03 ngày

 

1.13

Kiểm soát chất lượng sản phẩm, Kỹ thuật thống kê và Cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm

IBTC.QMS-13

02 ngày

 

1.14

Xây dựng TCCS, công bố hợp chuẩn, hợp quy và đảm bảo sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

IBTC.QMS-14

02 ngày

 

1.15

Giới thiệu và hướng dẫn áp dụng Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

IBTC.TQM-01

02 ngày

 

2.

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001

2.1

Giới thiệu về Môi trường và hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 (kể cả đáp ứng yêu cầu luật định về quản lý môi trường)

IBTC.EMS-01

02 ngày

 

2.2

Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001

IBTC.EMS-02

2-3 ngày

 

2.3

Phương pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý môi trường

IBTC.EMS-03

02 ngày

 

2.4

Đào tạo & hướng dẫn chuyển đổi ISO 14001:2004/ Cor.1:2009 sang ISO 14001:2015

IBTC.EMS-04

02 ngày

 

3.

QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ISO 22000, HACCP

3.1

Giới thiệu về An toàn thực phẩm và hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000

IBTC.FSMS-01

02 ngày

 

3.2

Đào tạo, hướng dẫn xây dựng quy trình thao tác chuẩn (GMP) và quy trình thao tác vệ sinh chuẩn (SSOP)

IBTC.FSMS-02

02 ngày

 

3.3

Đào tạo, hướng dẫn phân tích mối nguy và thiết lập kế hoạch HACCP

IBTC.FSMS-03

02 ngày

 

3.4

Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000

IBTC.FSMS-04

2-3 ngày

 

3.5

Phương pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

IBTC.FSMS-05

02 ngày

 

3.6

Giới thiệu và hướng dẫn áp dụng Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn (HACCP)

IBTC.FSMS-06

03 ngày

 

4.

QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG ISO 50001

4.1

Giới thiệu về Năng lượng và hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001

IBTC.EnMS-01

2-3 ngày

 

4.2

Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001

IBTC.EnMS-02

2-3 ngày

 

4.3

Phương pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý năng lượng

IBTC.EnMS-03

02 ngày

 

5.

QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN ISO 27000

5.1

Giới thiệu về An toàn thông tin và hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO 27000

IBTC.ISMS-01

02 ngày

 

5.2

Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO 27000

IBTC.ISMS-02

2-3 ngày

 

5.3

Phương pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin.

IBTC.ISMS-03

02 ngày

 

6.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI SA 8000/ ISO 26000

6.1

Giới thiệu về Trách nhiệm xã hội và hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội theo ISO 26000 /SA 8000

IBTC.SA-01

02 ngày

 

6.2

Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội theo ISO 26000 /SA 8000

IBTC.SA-02

2-3 ngày

 

6.3

Phương pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội.

IBTC.SA-03

02 ngày

 

7.

QUẢN LÝ RỦI RO ISO 31000

7.1

Giới thiệu về rủi ro, quản lý rủi ro và hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 31000

IBTC.RM-01

02 ngày

 

7.2

Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 31000

IBTC.RM-02

2-3 ngày

 

7.3

Phương pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 31000.

IBTC.RM-03

02 ngày

 

8.

AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP OHSAS 18001/ ISO 45001

8.1

Giới thiệu về An toàn sức khỏe nghề nghiệp và hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo BS OHSAS 18001/ISO 45001

IBTC.OH&S-01

02 ngày

 

8.2

Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo BS OHSAS 18001/ ISO 45001

IBTC.OH&S-02

2-3 ngày

 

8.3

Phương pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo BS OHSAS 18001/ISO 45001

IBTC.OH&S-03

02 ngày

 

9.

NĂNG LỰC PHÒNG THỬ NGHIỆM, HIỆU CHUẨN ISO/IEC 17025

9.1

Tổng quan về công nhận phòng thí nghiệm và hướng dẫn áp dụng Hệ thống năng lực phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn theo ISO/ IEC 17025

IBTC.LAB-01

02 ngày

 

9.2

Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp (thẩm định/phê duyệt/đánh giá phương pháp)

IBTC.LAB-02

02 ngày

 

9.3

Ước lượng độ không đảm bảo đo trong lĩnh vực thử nghiệm (hóa lý, hóa dược, hóa môi trường, VLXD, vi sinh,…)

IBTC.LAB-03

2-3 ngày

 

9.4

Đánh giá tay nghề thử nghiệm viên, Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn

IBTC.LAB-04

02 ngày

 

9.5

Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025

IBTC.LAB-05

2-3 ngày

 

9.6

Đánh giá viên nội bộ NÂNG CAO Hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025

IBTC.LAB-06

2-3 ngày

 

9.7

Nghiệp vụ “Quản lý chất lượng – QM” và “Quản lý Kỹ thuật –TM” Phòng Thử nghiệm, Hiệu chuẩn.

IBTC.LAB-07

02 ngày

 

10.

NĂNG LỰC PHÒNG XÉT NGHIỆM Y TẾ ISO 15189

10.1

Tổng quan về công nhận phòng xét nghiệm và hướng dẫn áp dụng Hệ thống năng lực phòng xét theo ISO 15189

IBTC.MLS-01

02 ngày

 

10.2

Đánh giá, thẩm định phương pháp xét nghiệm và ước lượng độ không đảm bảo đo trong xét nghiệm

IBTC.MLS-02

02 ngày

 

10.3

Đánh giá tay nghề xét nghiệm viên, Đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm.

IBTC.MLS-03

02 ngày

 

10.4

Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý năng lực phòng xét nghiệm y tế.

IBTC.MLS-04

2-3 ngày

 

10.5

Nghiệp vụ “Quản lý chất lượng – QM” và “Quản lý Kỹ thuật –TM” Phòng Xét nghiệm y tế.

IBTC.MLS-05

02 ngày

 

11.

NĂNG LỰC TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH ISO/IEC 17020

11.1

Giới thiệu về hoạt động giám định và hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý năng lực Tổ chức giám định theo ISO/IEC 17020

IBTC.BIS-01

02 ngày

 

11.2

Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý năng lực Tổ chức giám định theo ISO/IEC 17020

IBTC.BIS-02

2-3 ngày

 

12.

NĂNG LỰC TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG ISO/IEC 17021

12.1

Giới thiệu về chứng nhận và hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý năng lực Tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17021

IBTC.BCM-01

02 ngày

 

12.2

Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý năng lực Tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17021

IBTC.BCM-02

2-3 ngày

 

13.

NĂNG LỰC TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM ISO/IEC 17065

13.1

Giới thiệu về chứng nhận sản phẩm và hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý năng lực Tổ chức chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065

IBTC.BCPM-01

02 ngày

 

13.2

Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý năng lực Tổ chức chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065

IBTC.BCPM-02

2-3 ngày

 

14.

CÁC KHÓA HỌC TÍCH HỢP: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, …

14.1

Phương pháp và kỹ thuật xây dựng văn bản Hệ thống quản lý; cách thức xác định, thiết lập Danh mục tài liệu hệ thống quản lý cần xây dựng

IBTC.IMS-01

2 ngày

 

14.2

Phương pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý (chất lượng, môi trường, an toàn, thông tin,…).

IBTC.IMS-02

2-3 ngày

 

14.3

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý tích hợp (gồm nhiều hệ thống)

IBTC.IMS-03

03-05 ngày

 

14.4

Đánh giá nội bộ NÂNG CAO hệ thống quản lý tích hợp (gồm nhiều hệ thống)

IBTC.IMS-04

03-05 ngày

 

14.5

Nghiệp vụ “Đại diện lãnh đạo –MR và Thường trực/Thư ký ISO” (các hệ thống quản lý).

IBTC.IMS-05

02 ngày

 

14.6

Hệ thống quản lý tích hợp PASS 99

IBTC.IMS-06

03 ngày

 

B.

CÁC KHÓA HỌC VỀ CÔNG CỤ CẢI TIẾN

NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

15.1

Phương pháp 5S/ 6S/ 8S

IBTC.QPT-01

02 ngày

 

15.2

Phương pháp sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing)

IBTC.QPT-02

03 ngày

 

15.3

Phương pháp cải tiến Kaizen

IBTC.QPT-03

02 ngày

 

15.4

Phương pháp Six sigma

IBTC.QPT-04

02 ngày

 

15.5

Chỉ số đánh giá hoạt động trọng yếu (đo lường và đánh giá hiệu suất, hiệu quả) - KPI

IBTC.QPT-05

2-3 ngày

 

15.6

Các công cụ thống kê trong sản xuất, cung cấp dịch vụ

IBTC.QPT-06

03 ngày

 

15.7

Thực hành sản xuất tốt - GMP

IBTC.QPT-07

03 ngày

 

15.8

Giải pháp nâng cao năng suất-chất lượng, giảm lãng phí và kiểm soát hiệu quả chi phí sản xuất kinh doanh

IBTC.QPT-08

03 ngày

 

 

 

 

 

C.

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA

16.1

 Chuyên gia tư vấn các hệ thống, công cụ quản lý

IBTC.EXP-01

05 ngày

 

16.2

Chuyên gia đánh giá/ Chuyên gia đánh giá Trưởng hệ thống quản lý

IBTC.EXP-02

05 ngày

 

16.3

Chuyên gia đánh giá/ Chuyên gia đánh giá Trưởng hệ thống chứng nhận sản phẩm

IBTC.EXP-03

05 ngày

 

16.4

Chuyên gia đánh giá/ Chuyên gia đánh giá Trưởng kỹ thuật

IBTC.EXP-04

05 ngày

 

16.5

Chuyên gia đánh giá nội bộ nâng cao (đánh giá theo quá trình, đánh giá theo tình huống,…)

IBTC.EXP-05

05 ngày

 

D.

CÁC KHÓA HỌC VỀ KỸ NĂNG, PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ

17.1

Kỹ năng tiếp cận hệ thống quản trị của tổ chức/doanh nghiệp –Làm việc nhóm - Kỹ năng mềm và các Phương pháp làm việc khoa học.

IBTC.KSA-01

02 ngày

 

17.2

Kỹ năng thiết kế và tổ chức thực hiện các khóa đào tạo nội bộ

IBTC.KSA-02

02 ngày

 

17.3

Kỹ năng tiếp cận công việc-xây dựng quy trình làm việc-kiểm soát quá trình (dành cho người mới đi làm, Sinh viên,…)

IBTC.KSA-03

02 ngày

 

17.4

Kỹ năng làm việc nhóm và Nhóm chất lượng

IBTC.KSA-04

02 ngày

 

17.5

Nghiệp vụ làm Quản đốc và Tổ trưởng sản xuất

IBTC.KSA-05

02 ngày

 

17.6

Kỹ năng hoạch định và quản trị theo mục tiêu (MBO)

IBTC.KSA-06

02 ngày

 

17.7

Phương pháp tiếp cận và quản lý theo quá trình (MBP)

IBTC.KSA-07

02 ngày

 

 

 

 

 

E.

CÁC KHÓA HỌC BỔ TRỢ

18.1

An toàn hóa chất, an toàn Phòng Thí nghiệm

IBTC.AT-01

02 ngày

 

18.2

Tâm lý học quản trị/quản lý       

IBTC.AT-02

02 ngày

 

18.3

Văn hóa doanh nghiệp               

IBTC.AT-03

02 ngày

 

18.4

Giải thưởng chất lượng Việt Nam

IBTC.AT-04

02 ngày

 

 

 

 

 

F.

CÁC KHÓA HỌC VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

19.1

Quản trị doanh nghiệp tổng quát và các phương pháp quản trị hiệu quả

IBTC.QTDN-01

3-5 ngày

Theo thỏa thuận

19.2

Quản trị Chiến lược

IBTC.QTDN-02

3-5 ngày

 

19.3

Quản trị sự thay đổi

IBTC.QTDN-03

3-5 ngày

 

19.4

Quản trị tri thức

IBTC.QTDN-04

3-5 ngày

 

19.5

Quản trị rủi ro

IBTC.QTDN-05

3-5 ngày

 

19.6

Quản trị Marketing

IBTC.QTDN-06

3-5 ngày

 

19.7

Quản trị nguồn nhân lực

IBTC.QTDN-07

3-5 ngày

 

19.8

Quản trị sản xuất

IBTC.QTDN-08

3-5 ngày

 

19.9

Quản trị tài chính

IBTC.QTDN-09

3-5 ngày

 

19.10

Kế toán quản trị

IBTC.QTDN-10

3-5 ngày

 

 

 

 

 

G

CÁC KHÓA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ QUẢN LÝ KD LIÊN TỤC

1

Đào tạo, hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục theo ISO 22301

IBTC.BCM-01

3 ngày

 

2

Đào tạo, hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý sự kiện bền vững theo ISO 20121

IBTC.ESMS-01

3 ngày

 

* Ghi chú:

  • "Học phí dự kiến" & "Thời lượng khóa học" : sẽ được đàm phán trong từng trường hợp cụ thể.
  • Khuyến khích các đơn vị đăng ký đặt hàng các khóa học theo nhu cầu để Công ty thiết kế và đào tạo đáp ứng yêu cầu của quý tổ chức.     
  • Quá trình đào tạo được thực hiện bởi các Chuyên gia cao cấp trong từng lĩnh vực để mang lại giá trị gia tăng và hiệu quả rõ rệt cho người học (kèm theo bài tập thực hành cụ thể để ứng dụng).
  • Thông tin liên hệ:
    • Ông: Nguyễn Văn Toàn; Điện thoại: 0983 088 626 / 0911 787 630

Email: quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com

  • Ông : Võ Khắc Phi ; Điện thoại: 0982 040 306 / 0911 041 949

Email: qtdn.kd01@gmail.com

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 01 năm 2019

                                                                                                        

 

Zalo: 0983 088 626