Giới thiệu Đào tạo

ĐÀO TẠO ÁP DỤNG 5S TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM, PHÒNG XÉT NGHIỆM Y TẾ

ĐÀO TẠO ÁP DỤNG 5S TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM, PHÒNG XÉT NGHIỆM Y TẾ

Phương pháp 5S, bổ sung thêm S6 (Safety) rất thiết thực, hữu ích cho việc kiểm soát trực quan, mang lại hiệu quả thiết thực cho các...

Tiêu chuẩn ISO 31000:2018

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN QUẢN TRỊ RỦI RO ISO 31000

Tiêu chuẩn ISO 31000 hướng dẫn quản lý rủi ro một cách có hệ thống cho tổ chức, doanh nghiệp; nó làm nền tảng cho các hoạt...

KHÓA HỌC

KHÓA HỌC "QUẢN LÝ, CÔNG NHẬN PTN, PXN & TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025, ISO 15189"

Khóa học "Tổng quan về quản lý, công nhận Phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025" và Khóa học "Tổng quan về quản lý, công nhận Phòng xét nghiệm...

Đánh giá nội bộ tại cơ sở

KHÓA HỌC CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ / ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NÂNG CAO CÁC HỆ...

Đào tạo Chuyên gia đáng giá nội bộ/ Đánh giá nội bộ nâng cao các hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC...

Thảo luận nhóm tại khóa học

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG & CHUYÊN VIÊN...

Đào tạo giám sát chất lượng, kiểm tra chất lượng, kiểm soát chất lượng, quản lý chất lượng, ISO 9001, TQM, nghiệp vụ QAQC sát thực tiễn,...

Đánh giá thực nghiệm tại PTN

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM THEO ISO/IEC 17025, GLP & CHUYÊN VIÊN QAQC

Đào tạo phương pháp, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, QCVN, TCVN, kèm theo các nghiệp vụ lấy mẫu, xử lý mẫu,...

HACCP, ISO 22000

KHÓA HỌC : NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (CHẤT LƯỢNG NHẤT, HOT...

Đặc biệt, khóa học có hướng dẫn tìm hiểu và giải đáp về "BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM" đối với chủ...

Đào tạo ISO/IEC 17025 tại PTN

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ ĐÀO TẠO QLCL, NSCL, PTN, PXN

Công ty là nơi tập hợp các Chuyên gia có năng lực, giàu kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo về hệ thống, công cụ quản lý...

Zalo: 0983 088 626