Hoạt động tư vấn thực chất và có chất lượng góp phần to lớn trong việc làm mới hoặc cơ cấu, tái cấu trúc lại hoạt động quản lý trong từng lĩnh vực cụ thể, như: ... "> Hoạt động tư vấn thực chất và có chất lượng góp phần to lớn trong việc làm mới hoặc cơ cấu, tái cấu trúc lại hoạt động quản lý trong từng lĩnh vực cụ thể, như: ... ">

Giới thiệu Tư vấn

Đào tạo, Tư vấn Quản lý PTN ISO/IEC 17025:2017

Đào tạo, Tư vấn Quản lý PTN ISO/IEC 17025:2017

IBTC có các Chuyên gia hoạt động trong PTN hơn 25 năm, kinh nghiệm tư vấn, đào tạo PTN hơn 15 năm, nhiều PTN đã được BoA,...

Giới thiệu công tác tư vấn

Giới thiệu công tác tư vấn

Hoạt động tư vấn thực chất và có chất lượng góp phần to lớn trong việc làm mới hoặc cơ cấu, tái cấu trúc lại hoạt động...

Zalo: 0983 088 626