Đánh giá viên nội bộ/ Đánh giá viên nội bộ nâng cao Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

QMS.ĐT.02

Thời gian dự kiến: 03 ngày
Đối tượng: Nhân viên có kinh nghiệm công tác, đã tham gia xây dựng, áp dụng HTQLCL

Zalo: 0983 088 626