Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình

​Ngày 6/2/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BXD quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng.

​Thông tư quy định về trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án, nhà thầu thi công trong thi công các công trình xây dựng và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường (BVMT) ngành xây dựng; thông tư được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động thi công các công trình xây dựng và công tác BVMT ngành xây dựng.
Theo đó, trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ dự án phải có trách nhiệm lập kế hoạch và BVMT trên cơ sở chương trình quản lý môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; bố trí nhân sự phụ trách về môi trường, kinh phí để thực hiện quản lý và BVMT; tổ chức kiểm tra, giám sát các nhà thầu tuân thủ các quy định về BVMT.
Đối với các nhà thầu, trong quá trình thi công xây dựng có trách nhiệm thực hiện kế hoạch quản lý, BVMT và các quy định về BVMT trong quá trình thi công; bố trí nhân sự phụ trách về môi trường; xây dựng và thực hiện nội quy, quy định về BVMT trong thi công; tổ chức lập, trình chủ dự án chấp thuận các giải pháp kỹ thuật, biện pháp BVMT trong thi công xây dựng công trình; tổ chức tập huấn, phổ biến hướng dẫn các nội quy, quy trình, biện pháp bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân, người lao động và các đối tượng có liên quan trên công trường; dừng thi công xây dựng công trình khi phát hiện nguy cơ xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường và có các biện pháp khắc phục để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về BVMT.
Hàng năm, các cơ sở sản xuất ngành xây dựng có trách nhiệm lập báo cáo công tác BVMT 01 lần/năm gửi về Sở Xây dựng trước ngày 31 tháng 12 hàng năm; cập nhật và lưu trữ các thông tin, dữ liệu của báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phần mềm quản lý trực tuyến CSDL môi trường ngành xây dựng. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố có trách nhiệm lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường bằng văn bản gửi Bộ Xây dựng trước ngày 15 tháng 01 của năm kế tiếp.
 
 
VEA
Zalo: 0983 088 626