KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 2024: ISO 17025, ISO 15189, ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GLP,...

Đào tạo, tư vấn chất lượng, thực tế, hiệu quả: ISO/IEC 17025; ISO 15189; ISO 9001; ISO 22000; HACCP; GLP; GMP; KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM; QAQC, 5S, 7 TOOLS; ...

  • Kế hoạch đào tạo: NĂM 2024

Đây là Kế hoạch đào tạo chung (sẽ được mở khi có đủ số học viên đăng ký cần thiết hoặc theo Hợp đồng đào tạo)

=> Các cá nhân/ đơn vị có nhu cầu, xin liên hệ để bố trí lớp cụ thể riêng!

=> Điện thoại & Zalo liên hệ: 0983 088 626/ 0911 787 630 (GV. N.V.Toàn) hoặc 0911 041 949 (P.ĐT);

Email: toannangsuatchatluong@gmail.com ; quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com

Hệ thống, công cụ quản lý & tên khóa học (rút gọn)

Tháng

01

02

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ISO 9001 _ Nhận thức chất lượng & Tiêu chuẩn 9001

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

ISO 9001 _ Kỹ năng xây dựng tài liệu/ văn bản

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

ISO 9001 _ Kỹ năng Đánh giá nội bộ

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

ISO 9001 _ Kỹ năng Đánh giá nội bộ chuyên sâu/ nâng cao

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

ISO 9001 _ Đánh giá viên Trưởng/ Chuyên gia đánh giá       x     x     x   x

ISO 14001_ Nhận thức về môi trường, Đánh giá nội bộ

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

x

HACCP Rev.2020 _ Nhận thức & Hướng dẫn áp dụng

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

ISO 22000 _ Nhận thức

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

ISO 22000 _ Xây dựng tài liệu

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

ISO 22000 _ Đánh giá nội bộ

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

x

ISO/IEC 17025 _ Nhận thức quản lý PTN & tiêu chuẩn

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

ISO/IEC 17025 _ Thẩm định phương pháp/ Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

ISO/IEC 17025_ Ước lượng, đánh giá độ không đảm bảo đo

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

ISO/IEC 17025_ Đảm bảo chất lượng phép thử/ Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

ISO/IEC 17025 _ Kỹ năng Đánh giá nội bộ/ nâng cao

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

ISO 50001 _ Nhận thức

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

ISO 15189 _ Nhận thức quản lý Phòng xét nghiệm y tế

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

ISO 15189 _ Kỹ năng Đánh giá nội bộ PXN Y tế       x     x     x    
ISO 15189:2022 _ Chuyển đổi phiên bản mới     x     x     x     x

ISO 31000 _ Nhận thức

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

ISO 56000 _ Nhận thức

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

KAIZEN, 5S, QAQC, 7 Tools

x

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM; NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

Thường xuyên theo nhu cầu của cá nhân, tổ chức / doanh nghiệp

Ghi chú:

  • mã số Khóa học, xem tại mục “DANH MỤC ĐÀO TẠO” bên cạnh.
  • Quý tổ chức/ doanh nghiệp có thể đặt hàng với IBTC các khóa đào tạo theo yêu cầu.
  • Hình thức đào tạo: tại Quý tổ chức/ doanh nghiệp hoặc tại Văn phòng IBTC hoặc trực tuyến (online).
Zalo: 0983 088 626