Kế hoạch đào tạo năm 2018

Mã số khóa học

Tháng

01

02

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

IBTC.QMS-02

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

IBTC.QMS-08

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

IBTC.QMS-09

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

IBTC.QMS-10

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

IBTC.EMS-04

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

IBTC.FSMS-02

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

IBTC.FSMS-03

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

IBTC.FSMS-04

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

IBTC.FSMS-06

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

IBTC.LAB-01

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

IBTC.LAB-02

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

IBTC.LAB-03

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

IBTC.LAB-05

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

IBTC.LAB-06

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

IBTC.MLS-01

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

IBTC.QPT-01

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

IBTC.EXP-01

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Ghi chú: mã số Khóa học, xem tại mục “DANH MỤC ĐÀO TẠO” 

Zalo: 0983 088 626