Kế hoạch đào tạo năm 2019

  • Kế hoạch đào tạo: NĂM 2019

Mã số khóa học

Tháng

01

02

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

IBTC.QMS-02

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

IBTC.QMS-08

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

IBTC.QMS-09

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

IBTC.QMS-10

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

IBTC.EMS-04

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

IBTC.FSMS-02

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

IBTC.FSMS-03

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

IBTC.FSMS-04

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

IBTC.FSMS-06

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

IBTC.LAB-01

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

IBTC.LAB-02

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

IBTC.LAB-03

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

IBTC.LAB-05

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

IBTC.LAB-06

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

IBTC.MLS-01

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

IBTC.QPT-01

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

IBTC.EXP-01

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

IBTC.BCM-01

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

IBTC.ESMS-01

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

IBTC.QTDN.xx

Theo nhu cầu thực tiễn của tổ chức / doanh nghiệp

Ghi chú:

  • mã số Khóa học, xem tại mục “DANH MỤC ĐÀO TẠO” bên cạnh.
  • Quý tổ chức/ doanh nghiệp có thể đặt hàng với IBTC các khóa đào tạo theo yêu cầu.
  • Hình thức đào tạo: tại Quý tổ chức/ doanh nghiệp hoặc tại Văn phòng IBTC

 

Zalo: 0983 088 626