Kế hoạch tư vấn năm 2018

 

Mã số tư vấn

Tháng

01

02

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

IBTC.TV-9001

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-14001

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-22000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-HACCP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-18001

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-8000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-50001

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-31000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-13485

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-17025

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-15189

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-17065

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-5S

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-7CCTK

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-LEAN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-KPI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-KPI&BSC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: mã số tư vấn, xem tại mục “DANH MỤC TƯ VẤN”

Zalo: 0983 088 626