ĐÀO TẠO HOT 2023_ISO/IEC 17025, ISO 15189 CHUYỂN ĐỔI, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, QAQC

Đào tạo QLCL, Quản lý PTN, PXN, Công cụ cải tiến NSCL chất lượng_hiệu quả tức thì!

CÔNG TY ĐÀO TẠO & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (IBTC)

TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NĂM 2023

I/ QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

 1. Nhận thức chung về quản lý VSATTP và Tiêu chuẩn HACCP Rev.2020 (Phiên bản mới nhất 2020) [kết hợp làm bài tập phân tích mối nguy, xác định điểm kiểm soát tới hạn, xây dựng kế hoạch HACCP]. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 2. Nhận thức chung về quản lý VSATTP, Tiêu chuẩn HACCP Rev.2020 và Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 [kết hợp làm bài tập phân tích mối nguy, xác định điểm kiểm soát tới hạn, xây dựng kế hoạch HACCP và bài tập phân tích, đánh giá rủi ro,…]. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 3. Nghiệp vụ quản lý An toàn thực phẩm theo Luật định (Luật, Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, QĐ của BYT … về quản lý ATTP), Tiêu chuẩn HACCP Rev.2020 và Tiêu chuẩn ISO 22000:2018, Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 [làm bài tập về tiêu chuẩn, quy chuẩn, phân tích mối nguy, đánh giá rủi ro, kế hoạch HACCP, …]. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 4. Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý ATTP theo HACCP và/ hoặc ISO 22000 (theo hướng dẫn của ISO 19011:2018) [kết hợp, lồng ghép bài tập thực hành theo từng nội dung]. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 5. Nhận thức & hướng dẫn áp dụng VietGAP (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản). Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.

 6. Nghiệp vụ Đảm bảo chất lượng & Kiểm soát chất lượng (QAQC) trong QLCL thực phẩm. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.

 7. Nhận thức & hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 trong Phòng thử nghiệm thực phẩmThời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.

 8. Khóa học khác theo nhu cầu cơ sở, doanh nghiệp. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.

IBTC đã đào tạo cho hàng ngàn học viên ngành CNTP, CNSH, Hóa, Sinh và các ngành có liên quan làm việc trong lĩnh vực sản xuất, vận chuyển, bảo quản, chế biến thực phẩm!

 

I/ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 1. Nhận thức chung về chất lượng và hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 [bài tập thực hành về đánh giá rủi ro; các vấn đề về hợp chuẩn, hợp quy, kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh,…]. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 2. Nhận thức chung về chất lượng và hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 13485 (hoặc IATF 16949). Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 3. Nhận thức chung về chất lượng và hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn GMP (Thực hành sản xuất tốt). Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 4. Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 / ISO 13485 / IATF 16949 / GMP (theo hướng dẫn của ISO 19011:2018) [kết hợp, lồng ghép bài tập thực hành theo từng nội dung]. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 5. Phương pháp và kỹ thuật xây dựng văn bản, tài liệu Hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng (áp dụng cho mọi hệ thống quản lý). Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.

III/ CÔNG CỤ CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

 1. 7 Công cụ thống kê cơ bản (truyền thống) kiểm soát chất lượng. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 2. Nghiệp vụ quản lý Đảm bảo chất lượng và Kiểm soát chất lượng (QAQC). Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 3. Nhận thức và hướng dẫn áp dụng Bảo trì năng suất tổng thể (TPM). Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 4. Kỹ năng quản lý sản xuất, nghiệp vụ làm Quản đốc, Tổ trưởng sản xuất. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 5. Nhận thức và hướng dẫn áp dụng Phương pháp thực hành 5S (áp dụng trong doanh nghiệp, Phòng thí nghiệm, công sở,…). Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.

IV/ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

 1. Nhận thức chung về môi trường và hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 [bài tập thực hành về đánh giá tác động môi trường, đánh giá rủi ro; các vấn đề về quy chuẩn kỹ thuật môi trường,…]. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 2. Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 (theo hướng dẫn của ISO 19011:2018) [kết hợp, lồng ghép bài tập thực hành theo từng nội dung]. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 3. Đảm bảo chất lượng và Kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường [phần liên quan đến lấy mẫu, quan trắc, xử lý, bảo quản, vận chuyển mẫu, thử nghiệm, đánh giá kết quả và một số kỹ thuật thống kê]. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.

V/ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM THEO ISO/IEC 17025, GLP

 1. Nhận thức chung về quản lý phòng thí nghiệm và hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 hoặc  [bài tập thực hành liên quan đến một số nội dung]. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 2. Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp (thẩm định phương pháp) _ theo từng lĩnh vực (Hóa, Sinh, Dược, VLXD, Cơ, Điện – Điện tử, Đo lường- Hiệu chuẩn). Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 3. Ước lượng, đánh giá, diễn đạt độ không đảm bảo đo (kèm kết quả định lượng) _ theo từng lĩnh vực (Hóa, Sinh, Dược, VLXD, Cơ, Điện – Điện tử, Đo lường- Hiệu chuẩn). Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 4. Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả (Đảm bảo chất lượng phép thử) và kiểm tra, đánh giá tay nghề kiểm nghiệm viên. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 5. Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý PTN theo ISO/IEC 17025 hoặc GLP (theo hướng dẫn của ISO 19011:2018) [kết hợp, lồng ghép bài tập thực hành theo từng nội dung]. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 6. Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 hoặc GLP (tổng quan các nội dung, không đi sâu vào từng chuyên đề), gồm: Nhận thức chung về quản lý và công nhận PTN, Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025/ GLP, Thẩm định phương pháp, Độ không đảm bảo đo, Đảm bảo chất lượng, Đánh giá nội bộ. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 7. Đánh giá rủi ro, đánh giá kết quả hiệu chuẩn, đánh giá và diễn đạt độ không đảm bảo đo kèm kết quả định lượng khi có yêu cầu, theo Quy tắc ra quyết định. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 8. Đảm bảo chất lượng và Kiểm soát chất lượng trong hoạt động sản xuất (QAQC). Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 9. Quản lý An toàn Phòng thí nghiệm, An toàn hóa chất. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 10. Nhận thức và hướng dẫn áp dụng Phương pháp 5S trong Phòng thí nghiệm. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 • TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG, CÔNG NHẬN PTN THEO ISO/IEC 17025, GLP

VI/ QUẢN LÝ PHÒNG XÉT NGHIỆM Y TẾ THEO ISO 15189

 1. Chuyển đổi phiên bản ISO 15189:2012 sang ISO 15189:2022
  1. Giảng giải, hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 (thay thế ISO 15189:2012) và hướng dẫn nội dung cần chuyển đổi phiên bản 2012 sang 2022. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
  2. Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý PXN theo ISO 15189:2022 (theo hướng dẫn của ISO 19011:2018) [kết hợp, lồng ghép bài tập thực hành theo từng nội dung]. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
  3. Hướng dẫn soát xét, điều chỉnh hệ thống tài liệu phù hợp theo phiên bản 15189:2022 và thực hiện đánh giá nội bộ, lập hồ sơ, hướng dẫn khắc phục kết quả đánh giá và hướng dẫn họp, lập hồ sơ xem xét của lãnh đạo phù hợp theo phiên bản 15189:2022 (thời gian thực hiện, chi phí sẽ được báo riêng cho từng PXN có nhu cầu).
 2. Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp (thẩm định phương pháp) _ theo từng lĩnh vực (Huyết học, Hóa sinh). Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 3. Ước lượng, đánh giá, diễn đạt độ không đảm bảo đo (kèm kết quả định lượng) _ theo từng lĩnh vực (Huyết học, Hóa sinh). Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 4. Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả (Đảm bảo chất lượng phép thử) và kiểm tra, đánh giá tay nghề kỹ thuật viên. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 5. Nhận thức và hướng dẫn áp dụng Phương pháp thực hành 5S trong Bệnh viện, Phòng xét nghiệm. Thời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.
 • TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG, CÔNG NHẬN PXN THEO ISO 15189:2022, TÍCH HỢP VỚI QĐ 2429 CỦA BYT & PHƯƠNG PHÁP 5S

Chú thích

 • Học phí trên đã giảm từ 10 – 30% so với mức học phí ban đầu! áp dụng chính sách chiết khấu linh hoạt! Học phí đã bao gồm thuế VAT 5%, tài liệu mềm, cấp Giấy chứng nhận, không bao gồm chi phí đi lại, ăn, ở cho học viên.
 • Hình thức đào tạo ONLINE (trực tuyến). Tổ chức thường xuyên hàng hàng, khỉ đủ tối hiểu số học viên đăng ký. Kết thúc mỗi khóa học có làm bài kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cho học viên tham dự và hoàn thành khóa học.
 • Công ty đã đào tạo cho hàng nghìn lượt học viên có chất lượng, uy tín, được đánh giá cao trong nhiều năm. Giảng viên gần 30 năm kinh nghiệm trong công tác QLCL, quản lý PTN, tư vấn, đào tạo, hướng dẫn cho tổ chức, doanh nghiệp, sinh viên.
 • Trường hợp yêu cầu đào tạo trực tiếp tại Văn phòng công ty đào tạo hoặc tại cơ sở, doanh nghiệp thì sẽ được thương thảo thống nhất về nội dung, thời gian, số lượng học viên, chi phí,… và thông qua việc lập báo giá, ký kết hợp đồng đào tạo.

Thông tin liên hệ

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM, HỢP TÁC CỦA QUÝ TỔ CHỨC, DN, CÁ NHÂN

Trân trọng!

Zalo: 0983 088 626